ఎల్. సుబ్రమణ్యం జీవిత చరిత్ర,Biography Of L. Subramaniam

ఎల్. సుబ్రమణ్యం జీవిత చరిత్ర,Biography Of L. Subramaniam   ఎల్. సుబ్రమణ్యం 23 జూలై 1947న సృష్టించబడింది విజయాలు –– L. సుబ్రమణ్యం ఒక ప్రతిభావంతులైన భారతీయ వయోలిన్ వాద్యకారుడు మరియు స్వరకర్త మరియు దక్షిణ భారతదేశం నుండి అలాగే పాశ్చాత్య శాస్త్రీయ సంగీతంలో కర్నాటక సంగీతంలో నైపుణ్యం కలిగిన కండక్టర్. అతను 150 కంటే ఎక్కువ రికార్డింగ్‌లు చేసిన ఘనత పొందాడు మరియు యెహుది మెనుహిన్ స్టెఫాన్ గ్రాపెల్లి, రుగ్గిరో రిక్కీ మరియు ఇతరుల …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post