;

 

ప్రేమ్‌చంద్ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Premchand

ప్రేమ్‌చంద్ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Premchand   ప్రేమ్‌చంద్ జననం: జూలై 31, 1880 మరణం: అక్టోబర్ 8, 1936. విజయాలు: ప్రేమ్‌చంద్ హిందీ సాహిత్యాన్ని వాస్తవికతకు అందించారు. ప్రేమ్‌చంద్ ఆనాటి నిజమైన సమస్యల గురించి రాశారు – మతతత్వం అవినీతి, అవినీతి మరియు జమీందారీ పేదరికం, అప్పులు, వలసవాదం మొదలైనవి. అతను అధిక సంస్కృతీ హిందీని ఉపయోగించకుండా, సాధారణ ప్రజలు మాట్లాడే మాండలికాన్ని ఉపయోగించాడు. హిందీ సాహిత్యం యొక్క ఆధునిక యుగంలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post