యేసు క్రీస్తు జీవిత చరిత్ర,Biography of Jesus Christ

యేసు క్రీస్తు జీవిత చరిత్ర,Biography of Jesus Christ   యేసుక్రీస్తును నజరేయుడైన యేసు మరియు యేసుక్రీస్తు అనే పేర్లతో కూడా పిలుస్తారు. జీసస్ క్రైస్ట్ యూదుల విశ్వాసం నుండి మిషనరీ మరియు మత నాయకుడు. ఇది క్రైస్తవ మతంలో అత్యంత ముఖ్యమైన వ్యక్తి, ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అతిపెద్ద మతం. యేసుక్రీస్తు జననం అవతారం దేవుడు కుమారుడిగా మరియు దీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న మెస్సీయగా నమ్ముతారు. యేసు కథ చరిత్రలో నమోదు చేయబడిందని దాదాపు ఆధునిక ప్రాచీన పండితులందరూ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post