గురు గోవింద్ సింగ్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Guru Gobind Singh

గురు గోవింద్ సింగ్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Guru Gobind Singh     ప్రజలు తరచుగా సిక్కు మతం యొక్క తత్వశాస్త్రాన్ని పంజాబ్‌లోని వ్యక్తులతో అనుబంధిస్తారు. ఈ మతం యొక్క బోధనలు గ్రహం మీద ఉన్న ప్రజలందరికీ వర్తించవచ్చు కాబట్టి ఇది పొరపాటు కావచ్చు. ఇది “అభ్యాసకుడు”ని సూచించే “సిక్కు” అనే పదంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అతి పిన్న వయస్కుడైన సిక్కు మతాన్ని గురునానక్ దేవ్ జీ స్థాపించారు. ఇది అనేక శతాబ్దాలుగా వ్యాప్తి చెందుతూ, …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post