చంద్రగుప్త మౌర్య జీవిత చరిత్ర,Biography of Chandragupta Maurya

చంద్రగుప్త మౌర్య జీవిత చరిత్ర,Biography of Chandragupta Maurya     చంద్రగుప్త మౌర్య, గ్రీకులకు సాండ్రకోట్టోస్ లేదా సాండ్రోకోట్టోస్ అని కూడా పిలుస్తారు, అతను మౌర్య రాజవంశం యొక్క స్థాపకుడు మరియు ప్రారంభ పాలకుడు మరియు స్థాపన పాన్-ఇండియన్ రాజ్యాలలో ఒకదానిని స్థాపించిన ఘనత పొందాడు. అతను తన మాజీ గురువు మరియు మంత్రి చాణక్య లేదా కౌటిల్య సహాయంతో భారీ కేంద్రీకృత సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు, రాజవంశం యొక్క పనితీరు, సంస్కృతి ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post