మృదులా సారాభాయ్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Mridula Sarabhai

మృదులా సారాభాయ్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Mridula Sarabhai   మృదులా సారాభాయ్ జననం– 1911 మరణం – 1974 విజయాలు– ఆమె అత్యంత మృదులా షభాయ్ కుటుంబాల్లో ఒకరికి జన్మించినప్పటికీ, ఆమె తన జీవితాంతం చురుకైన గాండియన్‌గా ఉన్నారు. ఆమె భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అయిన వానర్ సేనలో చేరినప్పుడు ఆమె వయస్సు కేవలం 10 సంవత్సరాలు. వారు సత్యాగ్రహుల కోసం నీరు మరియు సందేశాలను తీసుకువెళ్లారు. 1924లో ఆమె ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీకి …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post