మంగళ్ పాండే జీవిత చరిత్ర,Biography of Mangal Pandey

మంగళ్ పాండే జీవిత చరిత్ర,Biography of Mangal Pandey   మంగళ్ పాండే జననం: 19 జూలై 1827 బలిదానం- 8 ఏప్రిల్ 1857 విజయాలు– బ్రిటీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కింద పనిచేసిన మంగళ్ పాండే అనే సిపాయి బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అధికారి. 1857 సిపాయిల తిరుగుబాటు లేదా భారతదేశం యొక్క మొదటి స్వాతంత్ర్య సంగ్రామం అని పిలువబడే ఒక సంఘటనలో అతను తన బ్రిటిష్ సహచరులపై దాడి చేశాడు. భారతీయ సిపాయిలు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post