చంద్రగుప్త 1 జీవిత చరిత్ర,Biography of Chandragupta 1

చంద్రగుప్త 1 జీవిత చరిత్ర,Biography of Chandragupta 1   చంద్రగుప్తుడు 1 గుప్త రాజవంశానికి 3వ అధిపతి. భారతదేశం యొక్క ఉత్తర ప్రాంతాన్ని పాలించే వారు ఎవరు? ఇది అతని పేరు మహారాజాధిరాజా (“గొప్ప పాలకుల రాజు”) ప్రకారం, గుప్త రాజవంశంలో పాలకుడిగా అతని మొదటి పాలన. ప్రస్తుత చరిత్రకారులచే విస్తృతంగా ఆమోదించబడిన సిద్ధాంతం ఏమిటంటే, కుమారదేవితో అతని కలయిక, లిచ్ఛవి యువరాణి కుమారదేవి రాజకీయాల్లో తన అధికారాన్ని విస్తరించడానికి అనుమతించింది, అతను తన చిన్న …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post