;

 

పంచగయ క్షేత్రాలు

పంచగయ క్షేత్రాలు ఒకప్పుడు గయాసురుడు అనే శక్తివంతమైన రాక్షసుడు ఉండేవాడు, అతనికి భగవంతునిపై గొప్ప భక్తి ఉంది. అతని తపస్సుకు ముగ్ధుడై, విష్ణువు అతని శరీరం భూమిపై ఉన్న ఏ తీర్థం కంటే స్వచ్ఛంగా ఉండాలనే వరం ఇచ్చాడు మరియు అతనిని దర్శించిన వారి పాపాలు కడిగివేయబడతాయి, మరణానంతరం వారికి స్వర్గంలో స్థానం ప్రసాదించాడు. గయాసురుని త్యాగం ఎంత గొప్పదంటే చివరికి దేవతలకు రాజు అయిన ఇంద్రుడు అయ్యాడు. అయినప్పటికీ, గయాసురుని అనుచరులు రాక్షసత్వం కలిగి ఉన్నారు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post