;

 

రంప తిరుగుబాటు లేదా మన్యం తిరుగుబాటు చారిత్రక సంఘటన

రంప తిరుగుబాటు లేదా మన్యం తిరుగుబాటు చారిత్రక సంఘటన బ్రిటీష్ ఇండియాలోని మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీకి చెందిన గోదావరి ఏజెన్సీలో 1922 నుండి 1924 వరకు జరిగిన రంప తిరుగుబాటు లేదా మన్యం తిరుగుబాటు అని పిలువబడే ఒక చారిత్రక సంఘటనను సూచిస్తుంది. ఈ తిరుగుబాటుకు అల్లూరి రాజు సీతారామ నాయకత్వం వహించారు మరియు వేరుగా ఉన్నారు. ముందుగా పేర్కొన్న కల్పిత రంపా తిరుగుబాటు నుండి ఒక చారిత్రక సంఘటన. దయచేసి మన్యం తిరుగుబాటు అని కూడా పిలువబడే …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post