గోవా రాష్ట్రంలోని కోటలు పూర్తి వివరాలు,Forts in Goa State Full Details

గోవా రాష్ట్రంలోని కోటలు పూర్తి వివరాలు,Forts in Goa State Full Details గోవా భారతదేశంలోని పశ్చిమ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక రాష్ట్రం. ఇది దాని సుందరమైన అందం, గొప్ప చరిత్ర మరియు ప్రత్యేకమైన సంస్కృతికి ప్రసిద్ధి చెందింది. రాష్ట్రానికి సుదీర్ఘమైన మరియు మనోహరమైన చరిత్ర ఉంది, అనేక కోటలు దాని భూభాగంలో చెల్లాచెదురుగా ఉన్నాయి. ఈ కోటలను శతాబ్దాలుగా వివిధ పాలకులు తమ భూభాగాలను రక్షించుకోవడానికి మరియు తమ అధికారాన్ని కాపాడుకోవడానికి నిర్మించారు. గోవా రాష్ట్రంలోని …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post