ఇస్లాం మతం యొక్క పూర్తి సమాచారం,Complete Information Of Islam Religion

ఇస్లాం మతం యొక్క పూర్తి సమాచారం,ఇస్లాం మతం యొక్క పూర్తి సమాచారం,Complete Information Of Islam Religion   ఇస్లాం అనేది 7వ శతాబ్దం CEలో అరేబియా ద్వీపకల్పంలో ఉద్భవించిన ఏకధర్మ మతం. ఇది దేవుని (అల్లాహ్) చివరి మరియు చివరి దూతగా పరిగణించబడే ప్రవక్త ముహమ్మద్ యొక్క బోధనలపై ఆధారపడింది. “ఇస్లాం” అనే పదం అరబిక్ పదం “సలాం” నుండి ఉద్భవించింది, దీని అర్థం శాంతి, స్వచ్ఛత, సమర్పణ మరియు విధేయత. ఇస్లాం ప్రపంచంలో రెండవ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post