మల్బర్రీ పండ్లు లేదా పట్టుపురుగుచెట్టు పండ్ల ప్రయోజనాలు, ఉపయోగాలు మరియు దుష్ప్రభావాలు

మల్బర్రీ పండ్లు లేదా పట్టుపురుగుచెట్టు పండ్ల ప్రయోజనాలు, ఉపయోగాలు మరియు దుష్ప్రభావాలు  పట్టు పురుగులు, లేదా మల్బరీ బెర్రీలు, సాధారణంగా “మోరాస్” అని పిలువబడతాయి, ఇవి మొరాసి కుటుంబానికి చెందినవి. ఈ మొక్క అడవిలో పెరుగుతుంది, కానీ దాని వివిధ ప్రయోజనాల కోసం విస్తృతంగా సాగు చేయబడుతుంది. మల్బరీ చెట్లు (పట్టు చెట్లు) పట్టు మేత కోసం కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ మరియు భారతదేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలలో పెరుగుతాయి. ముడి పట్టు ఉత్పత్తి చేసే పట్టు ఉత్పత్తికి …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post