తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా సదాశివనగర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా సదాశివనగర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం       1 సదాశివనగర్ 2 పద్మాజివాడి 3 తుక్కోజివాడి 4 తిమ్మాజివాడి 5 ధగ్గి 6 కమ్మాజివాడి 7 కొల్వారల్ 8 సదాశివ నగర్ 9 తిర్మన్‌పల్లె 10 మార్ఖల్ 11 మోడెగావ్ 12 లింగంపల్లె 13 మూఢోజివాడి 14 జనగాన్ 15 ధర్మారావుపేట 16 అమర్లబండ 17 కుప్రియాల్ 18 అడ్లూర్ ఎల్లారెడ్డి 19 వజ్జేపల్లి (కలాన్) 20 వజ్జెపల్లి (కుర్దూ) …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post