;

 

రాణి లక్ష్మీ బాయి జీవిత చరిత్ర,Biography of Rani Lakshmi Bai

రాణి లక్ష్మీ బాయి జీవిత చరిత్ర,Biography of Rani Lakshmi Bai   మగ పాలకులు, పాత్రలు మరియు ఇతరులతో నిండిన ప్రపంచంలో, తన కోసం నిలబడి మరియు ధైర్యంగా తన దేశం కోసం, ఆమె ఆత్మగౌరవం మరియు ఆమె భర్త కోసం నిలబడిన స్త్రీ గురించి చెప్పడానికి ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన మరియు విభిన్నమైన కథ. ఆమె రాజ్యం యొక్క ప్రజలు. ఆమె మరాఠీ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించింది మరియు ఆమె మారుపేరు మను. ఆమె …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post