శ్రీ మత్స్యగిరి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం, Sri Matsyagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple

శ్రీ మత్స్యగిరి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం, Sri Matsyagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple   ఈ ఆలయం విష్ణువును చేపగా పూజించే కొండ అని చాలా మంది నమ్ముతారు. పండుగ సీజన్‌లో అన్ని కొండ ప్రాంతాలను భక్తుల దేవుడిగా పూజిస్తారు. కొండంతా పేర్లతో నిండిపోయింది. చలికాలపు ప్రకృతి సౌందర్యంలో జాలువారే జలపాతాల మధ్య ఈ ఆలయం ఏర్పాటు చేయబడింది. వలిగొండ …

Read more 

Post a Comment

Previous Post Next Post