అపెండిసైటిస్ నొప్పి తగ్గించుకునే ఇంటి చిట్కాలు,Home Tips To Relieve Appendicitis Pain

అపెండిసైటిస్ నొప్పి తగ్గించుకునే ఇంటి చిట్కాలు,Home Tips To Relieve Appendicitis Pain     అపెండిసైటిస్: దీని అర్థం ఏమిటి? అపెండిసైటిస్ అనేది ఒక వైద్య సమస్య, ఇది అపెండిక్స్ ఎర్రబడినప్పుడు మరియు తరచుగా చీముతో నిండినప్పుడు చికిత్స చేయడం కష్టం. 10 మరియు 30 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న పురుషులను ప్రభావితం చేసే అత్యంత తరచుగా వచ్చే సమస్యలలో ఇది ఒకటి. అపెండిసైటిస్ యొక్క లక్షణాల గురించి ఆలోచించినప్పుడు, కడుపు లోపల అనుభవించే తీవ్రమైన …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post