చెవి ఇన్ఫెక్షన్‌ని తగ్గించే ఇంటి చిట్కాలు,Home Tips to Reduce Ear Infection

చెవి ఇన్ఫెక్షన్‌ని తగ్గించే ఇంటి చిట్కాలు,Home Tips to Reduce Ear Infection   మీ బిడ్డ గంటల తరబడి ఏడుస్తున్నట్లు మీరు గమనించారా? అతని ఏడుపుకి కారణాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నారా? ఇది చెవి ఇన్ఫెక్షన్‌తో బాధపడే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా రెండేళ్లలోపు పిల్లలకు చెవి ఇన్ఫెక్షన్‌లు సర్వసాధారణం. అయినప్పటికీ, వారు అన్ని వయస్సుల పిల్లలను మరియు పెద్దలను ప్రభావితం చేయవచ్చు. ఈ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post