మేరుదండ ముద్ర యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు,Health Benefits of Merudanda Mudra

మేరుదండ ముద్ర యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు,Health Benefits of Merudanda Mudra   అవును, మేరుదండ ముద్రా! చాలా మంది ప్రాణాయామం చేసినప్పటికీ, ఈ రోజు మనం మేరుదండ ముద్ర మరియు ప్రాణాయామం గురించి చర్చిస్తాము. యోగా ముద్రలను వైద్యం చేసే పద్ధతిగా పరిగణించవచ్చు, కానీ అవి ప్రత్యేకమైన ప్లస్. సంస్కృతంలో ముద్ర అనేది ప్రత్యామ్నాయ వైఖరికి సంకేతం. ముద్రలు మొత్తం శరీరాన్ని నిమగ్నం చేయగలవు, కానీ సాధారణ చేతి స్థానం కూడా కావచ్చు. శరీరంలో ప్రాణ …

Read more

Categories Health

Post a Comment

Previous Post Next Post