భైరవ ముద్ర యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు,Health Benefits Of Bhairava Mudra

భైరవ ముద్ర యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు,Health Benefits Of Bhairava Mudra   ముద్ర, మీ ప్రస్తుత వైఖరిని సూచించే సంస్కృత పదం నిజానికి ముద్ర. ముద్రను సంకేత సంజ్ఞగా వర్ణించవచ్చు. ఇది వేలు లేదా చేతి కదలికను పోలి ఉండే సంజ్ఞ. అనేక ముద్రలు యోగా భంగిమలు మరియు ఇతర శారీరక కార్యకలాపాలతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. యోగా భంగిమ లేదా ఏదైనా ఇతర శారీరక వ్యాయామం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు అందరికీ తెలిసినవే. ప్రజాదరణ …

Read more

Categories Health

Post a Comment

Previous Post Next Post