శంఖ ముద్ర యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మరియు దుష్ప్రభావాలు,Health Benefits And Side Effects Of Shankha Mudra

శంఖ ముద్ర యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మరియు దుష్ప్రభావాలు,Health Benefits And Side Effects Of Shankha Mudra   భారతదేశం సాంప్రదాయంలో గొప్పది, మరియు ఈ సంప్రదాయం అనేక అంశాలతో గుర్తించబడింది. అది మన ప్రాచీన సంస్కృతులు, గ్రంథాలు లేదా భాషలలో కావచ్చు లేదా మన డ్రెస్సింగ్ సెన్స్‌లో కావచ్చు. వారికి గొప్ప చరిత్ర మరియు పురాతన సంప్రదాయం ఉంది. ఈ సంప్రదాయాలు లోతైన అర్థాన్ని కలిగి ఉంటాయి. భారతీయ వైద్య విధానం కూడా అలాంటిదే. …

Read more

Categories Health

Post a Comment

Previous Post Next Post