సాధారణ వంశపారంపర్య వ్యాధుల రకాలు మరియు పరిస్థితులు

సాధారణ వంశపారంపర్య వ్యాధుల రకాలు మరియు పరిస్థితులు      వంశపారంపర్య వ్యాధులు కుటుంబంలో ఉన్నాయి.  కాబట్టి ఇది మీ జన్యుశాస్త్రంలో భాగంగా వస్తుంది. ఈ కారణంగా, వాటిని చికిత్స చేయడం లేదా మీ శరీరం నుండి వేరు చేయడం కష్టం అవుతుంది. లక్షణాలు తీవ్రమయ్యే వరకు వంశపారంపర్య వ్యాధుల గురించి ప్రజలకు తరచుగా తెలియదు. అయినప్పటికీ, మీ కుటుంబంలో నడుస్తున్న వ్యాధులను మీరు నిర్ధారించినట్లయితే, సమస్యలను గుర్తించడం మరియు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా సులభం. వంశపారంపర్య వ్యాధి ఒక …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post