మంచం పుండ్లు సంబంధించిన లక్షణాలు కారణాలు మరియు ప్రమాద కారకాలు

మంచం పుండ్లు సంబంధించిన లక్షణాలు  కారణాలు మరియు ప్రమాద కారకాలు    మేము సాధారణంగా మీ మంచం మీద పడుకోవడం వల్ల ఏమి జరుగుతుందని అనుకుంటాము. మంచం సాధారణంగా సురక్షితమైన మరియు రిజర్వ్ చేయబడిన ప్రదేశంగా పరిగణించబడుతుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, నెలలు, సంవత్సరాల పాటు బెడ్ రెస్ట్ ఇచ్చిన వారికి ఇది తప్పు కావచ్చు. బెడ్ రెస్ట్‌లో ఉన్నవారికి, ప్రత్యేకించి వారి కదలికలు పరిమితం చేయబడిన స్థితిలో సాధారణంగా సంభవించే సమస్యల్లో మంచం పుండ్లు ఒకటి. మంచపు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post