;

 

సీవీడ్ యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

సీవీడ్ యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు   భూమి కింద దాగి ఉన్న రహస్యాల విషయానికి వస్తే, నీటి వనరులు వాటి పండోర పెట్టెగా ఉంటాయి. నీటి కింద పడి ఉన్న వాటిలో ఒకటి సముద్రపు పాచి, ఇది మన చర్మం కోసం స్వర్గం నుండి పంపబడిన బహుమతి. ఆసియా ప్రజలు తినే సీవీడ్ ఇదే కదా అని మీరు ఆలోచిస్తుంటే, అవును.     సముద్రపు పాచి అంటే ఏమిటి? సీవీడ్ అకా సీ వెజిటబుల్ అనేది సముద్రం …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post