;

 

ధనుర్వాతం ఇన్ఫెక్షన్ యొక్క లక్షణాలు కారణాలు మరియు చికిత్స

ధనుర్వాతం ఇన్ఫెక్షన్ యొక్క లక్షణాలు కారణాలు మరియు చికిత్స    మీరు పడిపోయినప్పుడు లేదా ఏదైనా గాయం అయినప్పుడు, ధనుర్వాతం ఇన్ఫెక్షన్ పొందడం మంచిది. గాయం ఏదైనా మానసిక ఉపరితలం వల్ల లేదా రోడ్డు మీద పడిపోవడం వల్ల లేదా అటువంటి ఉపరితలాలపై ఏర్పడినట్లయితే, ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రవృత్తి పెరుగుతుంది. చాలా మందికి తమ జీవితకాలంలో ఒకసారి టెటానస్ ఇంజెక్షన్ తీసుకుంటారు కానీ ఎందుకు ఇవ్వబడుతుందో వారికి తెలియదు. ధనుర్వాతం అనేది క్లోస్ట్రిడియం టెటాని వల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్. ఇది మీ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post