వృద్ధ స్త్రీ పురుషులకు సైతం యవ్వనం ఇవ్వగలహెల్త్ టిప్

వృద్ధ స్త్రీ పురుషులకు సైతం యవ్వనం ఇవ్వగల  హెల్త్ టిప్ వృద్ధ స్త్రీ పురుషులకు సైతం యవ్వనం ఇవ్వగల ఆతి మధురం 10 గ్రా . చిన్న యాలకులు 10 గ్రా లవగంగాలు 10 గ్రా ఆకుపత్రి – 10 గ్రా శొంటి – 10 గ్రా పిప్పళ్ళు – 10 గ్రా మిరియాలు – 10 గ్రా ఎండు ఖర్జూరాలు – విత్తనం తీసినవి 20 గ్రా సారపప్పు – 20 గ్రా ధనియాలు – …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post