Ayyappa Harivarasanam Kannada ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹರಿವರಾಸನಂ ಕನ್ನಡ

Ayyappa Harivarasanam Kannada Lyrics -ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹರಿವರಾಸನಂ ಕನ್ನಡ Ayyappa Harivarasanam Kannada ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹರಿವರಾಸನಂ ಕನ್ನಡ ಹರಿವರಾಸನಂ – ಅಯ್ಯಪ್ಪನಿಗೆ ಲಾಲಿ DOWNLOAD LYRICS IN KANNADA ಹರಿವರಾಸನಂ ವಿಶ್ವಮೋಹನಮ್ ಹರಿದಧೀಶ್ವರಂ ಆರಾಧ್ಯಪಾದುಕಮ್ ಅರಿವಿಮರ್ದನಂ ನಿತ್ಯನರ್ತನಮ್ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಶರಣಕೀರ್ತನಂ ಭಕ್ತಮಾನಸಮ್ ಭರಣಲೋಲುಪಂ ನರ್ತನಾಲಸಮ್ ಅರುಣಭಾಸುರಂ ಭೂತನಾಯಕಮ್ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ …

Post a Comment

Previous Post Next Post