;


ఈ వాము చారు తో 4 ముద్దలు తింటే పొట్ట శుభ్రపడుతుంది.AjwainRasam-Healthy Rasam For Cold - Digestion|subscribe to This youtube channelఈ వాము చారు తో 4 ముద్దలు తింటే పొట్ట శుభ్రపడుతుంది.AjwainRasam-Healthy Rasam For Cold - Digestion|Post a Comment

Previous Post Next Post